The transformation; [The story]

הבניין הוסב בשיתוף פעולה עם משרד התרבות היווני. המחקרים האדריכליים התבססו על זיהוי, כיבוד והדגשה עד כמה שאפשר את האלמנטים הקיימים המרכיבים את הבניין.
פסיפס זה של מורשת תרבותית, השוכנת גם בבניין המפורסם הזה, כפי שמשתקף במחיצותיו הפנימיות ובשלבי ההתערבות המתקדמים שיגיעו לאחר מכן וכבית אתונאי אופייני ב-Thision.